فروش گیاهان دارویی و عرقیات گیاهی اصل دوآتیشه

محصولات طبیعی و ارگانیک عسل و شیره های خالص و گلاب های صادراتی و هزاران محصول دیگر در فروشگاه اینترنتی مزرعه سبز اسکندری

جدول (لیست )گیاهان دارویی 

حرف نام گیاه دارویی بر اساس حروف الفبا
الف ارزن، اسفرزه،ارژن (بخورک)،  اشنان درختی (کلیاب) ، اشنه ایرلندی ، اشنه دریایی ، اشورک ، افسنتین ، اقاقیا ، اکالیپتوس ، اسطوخودوس،  آش انگور ، گلابی وحشی( انچوچک)، اناریجه ، اناغالیس ، انبه ، انجبار ، انجیر ، انجیلی ، انگور توره ، انگیون ، اهوماش ، اوری (بلوط) ، اوشه ، اویارسلام ، آب‌بشقاب ، آب‌تره ، آجیل مزرعه ، آدمک ، آدونیس ، آرالیا ، آرتیشو ، آرجون ، آرناریا ، آروکاریا ، آزاد ، آویشن (آزربه) ، آزولا ، آزیل ، آسمانی ، آسه(گرگ تیغ) ، آشیانک ، آفتاب‌پرست ، آگلونما ، آمله، آلاله ، آلوچه وحشی ، انگشت عروس، آنغوزه ، آوندول
ب  باباآدم ، بابونه رومی ، بابونه شوشی ، بابونه گاوی ، بادام هندی ، بادام کوهی، بادآورد ، بادرنجبویه ، بادیان ،  بارهنگ، باریجه ، بالنگو ، بچیروک ، بداغ جنگلی ، برگ سنا ، برنجاسف ، برهان ، بروکلی ، بسپایک ، بستان‌افروز ، بطوش ،بلوط ، بن سرخ ، بنه ، به‌ دانه ، بودوک ، بوف‌تاج، بوقناق، بومادران ، بونی ، بید، بیدار ، بیدمشک ، بیعار ، بیلهر ، بولاغ اوتی (علف چشمه)
پ پاپریا ، پاپیتال (عشقه) ، پامچال ، پانیکوم ، پای گرگ ، پتومک ، پده ، پرپهن ، پرتورو ، پرخ ، پرسیاوشان ، پرند ، پروانش (پیچ تلگرافی) ، پریا ، پسته کوهی (بنه)، پیچ امین الدوله ، پلم ، پنجه مریم ، پنیر باد ، پنیرک، پوتوس ، پونه ، پونه‌سا (قطرم) ، پیچ کانگورو ، پیچک صحرایی ،  پیر بهارک ، پیرگیاه ، پیرو
ت تاج‌خروس سفید ، تاج‌خروس ، تاجریزی ، تاغ ، تخم کتان، تایله (تاغوت) ، ترخون ، ترات ، ترب سفید، ترب سیاه، ترب قرمز، ترتیزک (سپندان) ، ترشک، ترشک مواج ، ترنجبین ، تمشک درختی ، توری ، توسکا ، توسکای ییلاقی ، توله ، توج
ج جاز ، جعفری ، جغجغه ، جگرواش ، جو دوسر 
چ چالطاق ، چای کوهی ،چای جنگلی، چاییر ، چترک ، چچم ، چریش ، چرخه، چشوم ، چشمه آله کو ، چگرد ، چمن گره‌ریش ، چمن‌بز ، چمنک ، چندل ، چنگکی ، چوبک ، چوچ (درخت مسواک) ، چوچاغ
ح حرا ، حسن یوسف ، حلفه ، حنظل
خ خار غَشق ، خاراگوش ، خارپنبه ، خارخسک (نخودک) ، خارشتر ، خارخر ، خار لنگری ،خار مریم ، خار مقدس ، خاکشیرخبرآورک یاخبرچی ، خربق سیاه ، خربق سفید ، خردل سیاه ، خردل سفید ، خردل وحشی ، خردل هندی، خرزهره ، خرفه ، خرما ، خرمندی (کلهو) ، ختمی چینی ، خلنگ، خنجری ، خورشیدی ، خولنجان، خوشاریزه ، خولکیش ، خونی‌واش ، خیارک ، خیزران ، خینجوک
د دارچین ،دارگنده(دغدغک)، دارمهر ، داز، دارفلفل، داغداغان ، دانه قناری ،داروش، درج ، درخت عنبر سائل، درخت گبر ، درخت مسواک (چوچ)، درخت نوئل ، درمشوک ، درمنه سیاه ، درمنه کوهستانی ، درمنه ، دژگال ، دغدغک ، دم روباهک ، دم عقربی ، دم‌اسبی ، دَنبلان ، دیوخار
ر رازک ، رازیانه ، راش  ، راناس ، رخشک  ، رملیک ، روناس ، ریش میش ، ریواس
ز زعفران، زالزالک ، زبان‌گنجشک ، زدو ، زربین ، زردان ، زردچوبه ، زرده‌چمن ، زرشک ، زلف شیطان ، زنجبیل ، زنگوله‌ای تیغالی ، زنگی‌دارو ، زنیان ، زوفا ، زولنگ ، زیتون ، زیروک ، زیره ، زیرفون
ژ ژاره
س سازو ، ساماری ، سبزی سگانه ، سپستان ، سداب ، سدر ، سربال ، سرخ‌بر ، سرخدار ، سرشور ،سرمائی ، سرو کوهی، سِریم، سریش ، سقز ، سگ‌انگور ، سگ‌ زبان ، سلمه‌تره ، سنا ، سنبل‌الطیب ، سنبنیج ، سوختال ، سورنجان ، سوروف ، سوزن‌ چوپان ، سیاه‌ دار ، سیاه‌دانه ، سیاه‌فندق ، سیاه‌مازو ، سیاه‌ناو ،سیرخرس ، سیزاب ، سیلن ، سیکاس
ش شالک (تبریزی سیاه) ، شاه‌افسر ، شاه‌پسند ، شاه‌تره ، شب‌بوی صحرایی ، شبدر ، شبدر ترشک، شبدر ترشک جنگلی ، شِبرَم (گاوکشک) ، شبه‌سرو ، شقایق ،   شکرتیغال ، شلمبیگ ، شن سنگ‌دانه ، شنبلیله قلابدار ، شنبلیله ، شنکوک ، شنگ ، شوکران کبیر ، شوید ، شویدی ، شیان ، شیرپنیر ، شیرتلخک ، شیرتیغک ، شیرخشت ، شیرین‌بیان ، شیشعان،‌ شیطرج
ص صابونک
ط طوق
ع عاقرقرحا (تاغِندَست) ، عروسک پشت پرده ، عشقه ، علف آهو ،علف مرغ، علف گندم، علف جارو، علف چای، علف خرس ، علف بز شاخدار، علف شوره ، علف فرش ، علف مار (کبر) ، علف مبارک ، علف هفت‌بند ، عناب
غ غازواش
ف فاخره ، فاشرا ، فاوانیا ، فراسیون سفید ، فراسیون سیاه ، فراسیون آبی ، فرفیون ، فرنجمشک ، فرندل ، فشفشه ، فلفل سیاه، فلفل قرمز ، فلفل دلمه‌ای ، فلفل دراز(دار فلفل) ، فنجنگشت ، فوفل ، فیل زهره ، فیل گوش ، فسیل
ق قاصدک ، قدومه ، قرصعنه ، قرنفل ، قره‌خزک ، قره قاط، قمیش ، قیچ
ک کاجیره ، کادی ، کاسنی زرد ، کاسنی ، کاکائو ، کاکتوس ، کاکوتی ، کاندول ، کاه مکی ، کاهو ، کبر ، کتان گرمسیری ، کتور ، کتیرا ، کرت (چش) ، کرتس ، کرته ، کرتوس ، کرفس ، کرکو ، کرگزنه ، کرمازو ، کسور ، کلاغک ، کلاه میرحسن ، کلپوره ، کلم ، کلم قرمز ، کلشک ، کما ، کلیر ، کنار ،کندر، کنجد ، کندل ، کنگر ، کنگر طلایی ، کنگر فرنگی ، کنگر گورخری ، کنگرگون ، کهور پاکستانی ، کهور ، کهورک ، کیسه کشیش ، کیکم
گ گاورس ، گاوکشک ، گاروم زنگی ، گراهانس ، گردی ، گرگ تیغ ، گریفون ، گز خوانسار ، گز روغن ، گز شاهی ، گزانگبین ، گزنه ، گزنه‌سا ،گل آتشین، گل انگشتانه ، گل حنا ، گل ختمی ، گل خله ، گل راسن ، گل زرد ، گل ساعتی ،گل یوسف، گل محمدی (گل سرخ) ، گل صلح ، گرده گل ، گل فیلی ، گل قهرکنک ، گل کبوتر ، گل گاوزبان ، گل گندم ، گل مغربی ، گل مینا ، گل نیلوفر ، گل همیشه‌ بهار ، گلایول صحرایی ، گلدباخیا ، گلدر ، گلدمی ، گلرنگ، گندواش ، گون کتیرا، گون ، گیاه پلنگ‌ کش ، گیج ، گیشدر
ل لاتی ، لاله چمنی ، لاواند حقیقی (اسطوخودوس) ، لباشیر ، لعل کوهستان ، لگجی (یاردون) ، لور ، لوئی ، لیلکی
م  مازو، مامیران ، مای‌ مرز ، مرزه ، مرغ ، مرمرشک ، مرواریدی ، مریم گلی ، مریم نخودی ، مستور خوابیده ، مشعلی ، مشک دانه ، مصطکی ، مقل، مگس‌گیر هرز ، منداب ، مهر گیاه ، موچه ، مور تلخ، مور خوش ، مورد(مورت) موسیر ، مویزک ، میخک ، میمونی بیابانی
ن  ناترک ، ناخنک ، ناگرد ، نخل ، نرگس ، نرم جر ، نسترن ، نعل اسبی ،نعناع ، نگونسر (پنجه مریم) ، نمدار ،

نوک‌ لکلکی ، نی ، نیشکر

و ورث ، ورک ، وشا ، ولیسنریا ، ون
ه هزاراسپند ، هلیله زرد ، هلیله سیاه ، هندوانه ابوجهل (حنظل)
ی یاس آبی ، یولاف ، یونجه زرد ، یونجه

ورود به فروشگاه  www.eskandarygreenfarm.com


تعیین وقت حضوری با حکیم دکتر محمد حامد اسکندری ، درمان بیماری ها در طب سنتی 32324045-026

جهت مشاوره درمان بیماری ها در طب سنتی با شماره مستقیم حکیم اسکندری 09122070671 تماس حاصل فرمایید
و یا در پیام رسان های واتس آپ و ایتا سوالات خود را مطرح نمایید

برای مطالعه بیشتر مقالات طب سنتی بر روی لینک زیر کلیک کنید

مقالات طب سنتی


خرید اینترنتی گلاب های اصل ، خالص ، سنتی و صادراتی


خرید آنلاین گیاهان دارویی کوهی ( کم یاب و نایاب)(مزرعه سبز اسکندری)


خرید آنلاین عرقیات گیاهی اصل( مزرعه سبز اسکندری )


محصولات آرایشی و بهداشتی گیاهی (مزرعه سبز اسکندری)


فروشگاه اینترنتی مزرعه سبز اسکندری


خرید اینترنتی عطر و رایحه های گیاهی و طبیعی (مزرعه سبز اسکندری)


خرید اینترنتی روغن های گیاهی و دانه ایی ، درمانی و ماساژ (مزرعه سبز اسکندری)


خرید اینترنتی ظروف سنتی (ظروف سفالی ، ظروف مسی ، ظروف سنگی)

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0

بالا