دوران پس از زایمان که در فرهنگ دینی از آن به نفاس یاد می شود دارای تغییرات جسمی زیادی برای مادران است. این دوران حدود ۴ تا ۶ هفته به طول می انجامد. پس از زایمان، مادر حدود ۸ کیلوگرم وزن از دست می دهد که وزن فرزند و خون و مایعی است که از بدنش خارج می گردد.

0

بالا