عملکرد معده مانند یک کوره یا تنور است ، هضم غذا و تولید حرارت و انرژی برای مصرف در بدن است ، مقدار غذای ورودی معده باید متناسب با حجم آن باشد و گرنه باز هم حکایت تخریب معده، نیم سوز شدن غذا، تولید دود(نفخ) و … تکرار خواهد شد

0

بالا