خواب آلودگی بعد از غذا عموماً مربوط به مشکلاتی از معده استاز منظر طب سنتی اگر دهانه معده محکم نباشد و نتواند هضم غذا را مدیریت کند و هنگام هضم، دهانه معده جمع نشود، مقداری از بخارات حاصل از هضم غذا، غذایی که تحت تاثیر حرارت معده قرار گرفته است، متصاعد می‌شود و این بخارها بر مسیرهای عصبی نشسته و نوع و حالتی از خواب آلودگی را در فرد ایجاد می‌کنند.

0

بالا