خواص گیاه دارویی تربد ، تربد تب بر ، مدّر ، و کمی ملیّن است ، از این گیاه به عنوان مسهل استفاده می کنند و به علاوه داروی خوبی برای تسکین دردهای مفاصل و نقرس و روماتیسم است

منضج، دارویی است برای پختن و به قوام آوردن خلط،و جهت آماده ساختن آن ( خلط رسوب کرده) برای تخلیه ، که بوسیله داروهای ملین یا مسهل بکار می‌رود ، به زبان ساده تر ، منضج : هر انچه که خلط غالب را آماده ی دفع کند

0

بالا