منضج، دارویی است برای پختن و به قوام آوردن خلط،و جهت آماده ساختن آن ( خلط رسوب کرده) برای تخلیه ، که بوسیله داروهای ملین یا مسهل بکار می‌رود ، به زبان ساده تر ، منضج : هر انچه که خلط غالب را آماده ی دفع کند

0

بالا